• Jei esi priimtas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje, turi sumokėti studijų kainą už semestrą iki einamojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos. 
 • Jei pateikei prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, mokėjimo terminas gali būti atidėtas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre). 
 • Fakulteto dekanas gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Studijų įmoką gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo studijų mėnesio paskutinės dienos. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas (klausytojas) privalo visiškai atsiskaityti su Universitetu iki: rudens semestre – gruodžio 1 d., pavasario semestre – gegužės 1 d. 

Studijų įmoka gali būti sumažinta: 

 • aktyviai sportuojantiems ir Universitetui atstovaujantiems studentams; 
 • aktyviai Universiteto mokslinėje veiklos dalyvaujantiems studentams; 
 • ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujantiems studentams. 

Studijų įmoka gali būti sumažinta ir kitais kamieninio akademinio padalinio tarybos nustatytais atvejais. 

Visais atvejais studijų įmoka yra sumažinama vienam semestrui ne mažiau kaip 30 procentų ir ne daugiau kaip 90 procentų. 

Daugiau informacijos apie studijų įmokas ir mokėjimą už studijas gali rasti Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše arba Vilniaus universiteto internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

 

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį turintiems studentams, kurie studijuoja pirmą kartą. 

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės: 

 • išmokos individualiesiems poreikiams tenkinti (šiuo metu – 90,48 EUR kas mėnesį)  
 • tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 124,80 EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose 
 • tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti –  156,00 EUR kartą per mėnesį  
 • socialinė stipendija – kartą per mėnesį skiriama 253,5 EUR dydžio išmoka. 

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui, tad prasidėjus naujam studijų semestrui nepamiršk iš naujo pateikti prašymą, jeigu nori ir toliau gauti paramą. 

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Tai galima padaryti asmeniškai, elektroniniu paštu arba per „eStudento“ sistemą. Rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d., pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. 

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas galima rasti Valstybinio studijų fondo puslapyje.

Daugiau informacijos apie studijas ir negalią gali rasti VU internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, turi teisę susigrąžinti faktiškai sumokėtą studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama geriausiais rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims, kurie: 

 • neturi akademinių skolų; 
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus; 
 • yra pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. 

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina. 

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą gali rasti Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

 

Valstybės remiamas paskolas gali gauti kasmet rudens ir (arba) pavasario semestrais. 

Studentai gali gauti trijų rūšių valstybės remiamas paskolas: 

 • Paskolą studijų kainai sumokėti (paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies) 
 • Paskolą gyvenimo išlaidoms (iki 1950 eurų per metus). Išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos)  
 • Paskolą dalinėms studijoms (iki 2340 eurų per metus)  

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos studijų kainai sumokėti, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre.  

Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą – anketą. 

Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo. Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų. 

Studijų laikotarpiu palūkanas už paskolas studijų kainai sumokėti bei dalinėms studijoms užsienyje gali dengti Valstybinis studijų fondas, nebent studijas baigtum, sustabdytum ar išeitum akademinių atostogų. Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad nori dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėjimo studijų laikotarpiu. Numatytais atvejais bei paprašęs paskolos gyvenimo išlaidoms, palūkanas turėsi sumokėti pats. 

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas gali rasti Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje arba Vilniaus universiteto Studentų atstovybės svetainėje. 

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).