Rotacija yra kas metus vykdomas procesas, kurio metu studentai yra reitinguojami pagal studijų rezultatus – studijų rezultatai yra vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų lygmenims. 

Geriausiai besimokantys studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, rotacijos metu gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, tuo tarpu studentai, netenkinantys gerai besimokančio studento kriterijų, valstybės finansuojamą vietą gali prarasti.

Gerai besimokantis studentas yra:

 • Neturintis akademinių skolų;
 • Įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus (dalyvavęs visuose egzaminuose ir įskaitose);
 • Pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Pasiekimų lygmenys:

 • Puikus: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra nuo 8 iki 10;
 • Tipinis: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis didesnis nei 5, tačiau nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
 • Slenkstinis: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti apsilankęs VU informacinėje sistemoje.

Atsiradus laisvai VF vietai, KAP administracija apie tai privalo teikti informaciją padalinio internetinėje svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos atsiradimo, taip pat per Vilniaus universiteto studijų informacinę sistemą siunčiant pranešimus valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams.

Į laisvą vietą norintis pretenduoti studentas privalo pateikti prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui, o patvirtinus prašymą pasirašoma nauja studijų sutartis.

Daugiau informacijos gali rasti VU SA internetiniame puslapyje ir VU svetainėje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Studijų krepšelis – tai valstybės teikiamas finansavimas studijoms.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru.

Jei nutrauksi studijas iki pirmojo semestro pabaigos, pinigų grąžinti nereikės (tai galioja tik pirmosios pakopos studijų programų studentams). Jei norėsi nutraukti studijas bet kurio vėlesnio semestro viduryje, teks valstybei grąžinti vieno semestro kainą, išskyrus:

 • jei prašymą išeiti iš universiteto pateiksi iki naujo semestro pradžios ir neturėsi akademinių skolų;
 • jei prašymą išeiti iš universiteto pateiksi būdamas akademinėse atostogose dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose.

Daugiau informacijos apie studijų krepšelio grąžinimą gali rasti VU internetiniame puslapyje.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).


Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).

Studentas, kuris mokosi valstybės nefinansuojamoje vietoje, gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, jei jo studijų programoje atsiranda laisva valstybės finansuojama vieta. 

Į atsiradusią laisvą valstybės finansuojamą vietą gali būti perkeltas tik toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse (kuriame nepertraukiamai studijuoja tais pačiais metais, kaip ir finansavimo netekusio / pašalinto studento į pirmą kursą priimti studentai) studijuojantis asmuo.

Laisvas valstybės finansuojamas vietas užima geriausi (pagal pažangumo eilę) tos pačios formos toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse, valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, pateikę prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nustatytos datos atitinkamame semestre. 

Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip:

 • iki kovo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų rudens semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų vasario 25 d.
 • iki rugsėjo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 • iki spalio 26 d. – perkeliant studentus į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias po vertinamojo laikotarpio studentams netekus valstybės finansavimo dėl prastų mokymosi rezultatų.


Kamieninio akademinio padalinio administracija privalo teikti informaciją apie laisvas valstybės finansuojamas vietas padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo laisvos valstybės finansuojamos vietos atsiradimo, taip pat per Vilniaus universiteto Studijų informacinę sistemą siunčiant pranešimus valstybės nefinansuojamiems studentams.

Studentai negali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą, jei netenkina gerai besimokančio studento statusą atitinkančių kriterijų, kurie yra:

 • Neturintis akademinių skolų;
 • Įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus (dalyvavęs visuose egzaminuose ir įskaitose);
 • Pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Daugiau informacijos gali rasti Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos apraše.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).