Labas, pirmakursi!

Sveikinu pradėjus naują ir įsimintiną gyvenimo etapą – studijas Vilniaus universitete!

Tikiu, kad šiandien tau kyla daugybė klausimų, todėl prieš tavo akis šiandien ir yra „Studentiško gyvenimo vadovas“.

Visi vienaip ar kitaip išgyvenome karantiną, tad ir Tavo karta yra pirmoji tokia Universitete – į Universitetą žengianti neįprastomis sąlygomis. Būk pasirengęs įvairiam darbui ir dėki visą savo širdį į studijas čia.

Greitai pažinsi studijas Universitete – diskutuodamas rasi geriausius sprendimus, bendradarbiaudamas sukursi naujas galimybes kiekvienam. Būk studentas, kuris po savo studijų taps lyderiu ir kurs pokyčius Lietuvoje.

O šiame tinklalapyje rasi visą informaciją, kurios reikia Tavo studijų pradžiai: nuo studijų proceso datų, iki Universiteto istorijos, nuo informacijos apie bendrabučius iki patarimų, ką daryti tam tikrose su studijomis susijusiose situacijose. O jei kils dar daugiau klausimų, visada gali kreiptis į Vilniaus universiteto Studentų atstovybę!

Sėkmės studijų pradžioje!

Vieningai Už Studentų Ateitį!

VU SA prezidentas
Justas Kvedaravičius

Taigi džiaukimės,

kol esame jauni!

Po malonios jaunystės,

po sunkios senatvės

mus priglaus žemė.

Tegyvuoja akademija!

Tegyvuoja profesoriai!

Tegyvuoja kiekvienas narys!

Tegyvuoja visi nariai!

Visada teklesti!

Tegyvuoja ir respublika,

ir kurie ją valdo!

Tegyvuoja mūsų valstybė,

Malonė mecenatų,

kurie mus čia globoja.


Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem

nos habebit humus.

Vivat academia!

Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!

Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!

Vivat et respublica

et qui illam regunt!

Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,

Quae nos hic protegunt.

Studentų teisės:

 • studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
 • studijuoti pagal individualų studijų planą;
 • studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą;
 • vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
 • rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
 • siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;
 • atsiskaityti už darbus taikant alternatyvius būdus, jeigu turi negalią ar laikinąjį sveikatos sutrikimą, dėl kurių negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;
 • kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
 • kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl teisėtų interesų pažeidimo bei Akademinės etikos komisiją dėl akademinės etikos pažeidimo;
 • aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka nutraukti ir (ar) atnaujinti studijas;
 • išeiti akademinių atostogų ar sustabdyti studijas, neprarandant studento statuso;
 • laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • dalyvauti aukštosios mokyklos valdyme;
 • rinkti studentų atstovus ir būti išrinktam, laisvai jungtis į kitas asociacijas;
 • naudotis įstatymų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

Nepamiršk ir pareigų:

 • vykdyti pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus;
 • laikytis studijų nuostatų, Vilniaus universiteto statuto ir kitų studijas reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų;
 • laikytis bendrų moralės normų ir akademinės etikos;
 • vykdyti universiteto ir akademinių kamieninių padalinių administracijos sprendimus;
 • baigus studijas atsiskaityti su biblioteka ir kitais universiteto padaliniais bei Studentų atstovybe.

Pirmoji dalyko (modulio) paskaita yra labai svarbi. Jos metu dėstytojas turi pristatyti detalų dalyko (modulio) aprašą, kuriuo bus vadovaujamasi viso semestro metu:

 1. Dalyko (modulio) programą;
 2. Vertinimo ir egzaminavimo formą ir tvarką;
 3. Vertinimo kriterijus;
 4. Atsiskaitymo reikalavimus;
 5. Privalomą literatūros sąrašą.

Pirmos paskaitos metu pateikta informacija semestro eigoje jokiu būdu negali būti keičiama. Studijų dalyko (modulio) aprašas turi būti skelbiamas VU informacinėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie pirmąją dalyko (modulio) paskaitą gali rasti Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 25-ajame punkte.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus akademiniu ar karjeros konsultantu (daugiau informacijos čia).

2020 m. rudens semestras Vilniaus universitete prasideda:

 • Rugsėjo 1 dieną II pakopos (magistrantūros) studijų studentams;
 • Rugsėjo 14 dieną I pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų studentams.

Per pirmas dvi semestro savaites bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentams (kuriems pasirenkamieji ir bendrieji universitetiniai studijų dalykai yra numatyti studijų plane) vyksta registracija į PD bei BUS dalykus:

 • Registracija į pasirenkamuosius dalykus vyks nuo rugsėjo 14 dienos iki rugsėjo 20 dienos (imtinai);
 • Registracija į bendrųjų universitetinių studijų dalykus vyks nuo rugsėjo 14 dienos iki rugsėjo 20 dienos (imtinai).

Dalykų (modulių) už 2019–2020 mokslo metų pavasario semestrą perlaikymas II (magistrantūros) studijų pakopos studentams vyks rugsėjo 2–16 dienomis.

Dalykų (modulių) už 2019–2020 mokslo metų pavasario semestrą perlaikymas I (bakalauro) studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams vyks rugsėjo 14–28 dienomis.

Savo tvarkaraščius gali rasti čia.

Daugiau informacijos apie studijas rudens semestre gali rasti čia arba savo padalinio el. puslapyje.

Svarbiausias semestro datas gali rasti čia.

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia).

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriaus akademiniu ar karjeros konsultantu (daugiau informacijos čia).