Bendrosios universitetinės studijos

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų tikslas Vilniaus universitete yra ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius ateitį.

Visi bakalauro ir vientisųjų studijų programų studentai savo studijų metu turi išklausyti bent 15 kreditų BUS dalykų t.y. Bent 3 BUS dalykus per savo studijų laikotarpį. Prisimink, jog tavo studijų programoje BUS dalykų gali būti numatyta ir daugiau.

Konkretų semestrą dėstomų BUS modulių sąrašas yra skelbiamas Universiteto studijų informacinėje sistemoje – ten studentai turi galimybę pamatyti dalykų aprašus bei pasirinkti juos dominančius dalykus.

Registracija į BUS dalykus VU IS vyksta per pirmąsias dvi gegužės savaites rudens semestrui ir per pirmąsias dvi gruodžio savaites pavasario semestrui. Pirmakursiai, kuriems BUS dalykas studijų programoje yra numatytas pirmame semestre, jį gali rinktis per pirmąsias dvi rudens semestro savaites.

Jeigu atėjęs į pirmąjį BUS dalyko užsiėmimą suprasi, jog šis dalykas nėra skirtas tau – nenusimink, nes studentai gali pakeisti savo BUS dalyko pasirinkimą per pirmąsias dvi semestro savaites.

Daugiau informacijos apie BUS dalykus gali rasti Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos apraše  ir Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcijoje .

Gretutinės studijos

Gretutinės studijos suteikia galimybę studentui gauti dvigubą diplomą. Gretutines studijas turi sudaryti bent 60 kreditų privalomųjų ir / ar pasirenkamųjų dalykų, priklausančių gretutinių studijų krypčiai ar šakai. 

Gretutines studijas gali pasirinkti studentai, kurių studijų programos plane yra numatyta ši galimybė. Jeigu tavo programoje nėra sudaryta galimybė studijuoti gretutinių studijų – nenusimink – turi galimybę susidaryti individualų studijų planą (apie jį daugiau informacijos rasi skiltyje „Individualus studijų planas.“  

Jeigu nori studijuoti gretutinėse studijose, tau reikia pateikti prašymą per VU IS likus semestrui iki gretutinių studijų pradžios t.y rugsėjo – spalio mėnesį, jei gretutines studijas nori pradėti pavasario semestre, ir vasario – kovo mėnesį, jei gretutines studijas nori pradėti rudens semestre. 

Daugiau informacijos apie gretutines studijas gali rasti VU studijų nuostatų 3- iajame skyriuje. 

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia). 

Individualus studijų planas

Individualus studijų planas – studento prašymu ir studijų programos komiteto sutikimu nustatomas (ir esant poreikiui keičiamas) studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (-ų) metu. 

Studentas turi galimybę susidėlioti savo studijų programos planą taip, kad jis atitiktų jo poreikius, arba į savo studijas įtraukti naujus dalykusŠis procesas yra vadinamas individualaus studijų plano sudarymu 

Individualus studijų planas suteikia galimybę studentui įgauti tų kompetencijų, kurios jam leistų geriau prisitaikyti prie darbo rinkos, būtų naudingos toliau studijuojant II-pakopos studijose arba būtų naudingos asmeniškai. 

Kiekvieno kamieninio akademinio padalinio individualaus studijų plano sudarymo tvarkos skiriasi, dėl to, norėdamas susidaryti individualų studi planą, kreipkis į savo padalinio studijų skyrių arba informacijos ieškok savo padalinio tinklalapyje. 

Daugiau informacijos apie individualų studijų planą gali rasti Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose 

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia). 

Kaip prisidėti prie savo studijų kokybės gerinimo?

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti. 

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento ir darbo rinkos poreikius bei kad būtų ne tik išlaikoma, bet ir gerinama studijų kokybė. 

Kiekvieno VU studento pareiga yra teikti grįžtamąjį ryšį apie savo studijų kokybę: 

  • Pildyti apklausas VU informacinėje sistemoje; 
  • Pildyti VU SA organizuojamas apklausas; 
  • Pildyti studentų atstovų SPK sudarytas apklausas; 
  • Dalyvauti studentų atstovų organizuojamose focus grupėse, kurių tikslas yra surinkti studentų nuomonę, kuria remiantis yra gerinama studijų kokybė; 
  • Teikti grįžtamąjį ryšį savo dėstytojams asmeniškai. 

Jei savo studijų programoje matai trūkumų ar turi pasiūlymų jos gerinimui, gali kreiptis į studentų atstovą savo studijų programos komitete, kuris tavo idėjas išsakys SPK posėdžio metu.   

Niekas kitas geriau, nei tu pats nepasakys, ar lūkesčiai dėl studijų kokybės buvo išpildyti ir ką galima būtų daryti kitaip tam, kad pagerėtų mokymosi patirtis. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas!  

Daugiau informacijos apie studijų programų komitetus gali rasti Vilniaus universiteto Studijų programos komiteto nuostatuose . 

Norėdamas pasikonsultuoti arba gauti informacijos apie savo studijų programos atstovą, gali kreiptis į savo padalinio atstovų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia). 

Pasirenkamieji dalykai

Studijų programos dalykai yra skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius. Jeigu pasirenkamieji dalykai (PD) yra numatyti studijų programoje, studentas juo turi pasirinkti per VU informacinę sistemą:  

  • Iki gruodžio mėnesio 15 dienos, jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti pavasario semestre;  
  • iki  gegužės mėnesio 15 dienos, jei pasirenkamasis dalykas turėtų vykti rudens semestre.  

Jeigu tavo studijų plane PD yra numatytas pirmame semestre, dalyką turėsi pasirinkti per pirmąsias dvi semestro savaites. 

Jeigu atėjęs į pirmąjį pasirenkamojo dalyko užsiėmimą suprasi, jog šis dalykas nėra skirtas tau – nenusimink, nes studentai gali pakeisti savo PD pasirinkimą per pirmąsias dvi semestro savaites. 

Daugiau informacijos apie pasirenkamuosius dalykus gali rasti VU studijų nuostatų 3-iajame skyriuje. 

Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

Taip pat nebijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia). 

Užsienio kalbų mokymasis

Viena iš priemonių Vilniaus universitetui įsitvirtinti tarptautinėje mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvėje yra sąlygų mokytis užsienio kalbas sudarymas. Svarbu, kad studentai galėtų dalyvauti mainų programose, vykti dalinių studijų į užsienį, galėtų visapusiškai dalyvauti studijų procese (skaityti literatūrą užsienio kalba, diskutuoti su kitų kultūrų atstovais ir t.t.). Svarbu užtikrinti, kad Vilniaus universiteto absolventai būtų konkurencingi Lietuvos ir tarptautinėse darbo rinkose. Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos mokymosi kainos kompensuoja, todėl studentai pasirinktos kalbos gali mokytis tik už 55 EUR per semestrą. 

Informacija apie užsienio kalbos dalykus yra įtraukiama į studento diplomo priedėlį. 

Daugiau informacijos apie gretutines studijas gali rasti Vilniaus universiteto Užsienio kalbų mokymo(si) koncepcijoje.

 Norėdamas pasikonsultuoti, gali kreiptis į savo padalinio socialinio – akademinio proceso reikalų koordinatorių (kontaktus rasi čia). 

 Taip pat nepabijok pasikonsultuoti su VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi (daugiau informacijos čia).