Sesijinių studijų I – IV kursų koordinatorė; akademinė konsultantė 

Lina Mekytė

Tel. nr.: +370 5 236 6181

Kabinetas: 606 kab.

El. paštas: lina.mekyte@tf.vu.lt 


Pagalba studentui:

 http://www.tf.vu.lt/apie_mus/pagalba-studentui/

Kiekviena VU studijų programa turi už ją atsakingą studijų programos komitetą (SPK). Tai yra darinys, stebintis atitinkamos studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, atliekantis studijų programos vertinimo analizę bei teikiantis sprendimo būdus identifikuotoms studijų programos problemoms spręsti.

Kiekviename SPK yra bent po vieną studentų atstovą, kurio pareiga yra užtikrinti, kad studijų programa būtų kuo labiau orientuota į studento poreikius.

Teisės fakulteto vientisųjų Teisės studijų programos komiteto narių kontaktus gali rasti čia.

Teisės fakulteto II – pakopos studijų programos komitetū narių kontaktus gali rasti čia.

Studentų atstovė Studijų programų komitetuose: 

Karolina Kasciukevičiūtė 

Tel. nr.: +370 630 67821

El. paštas: karolina.kasciukeviciute@tf.stud.vu.lt

ELSA Lietuva

The European Law Studentsʼ Association (ELSA) – didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip 69 000 narių 44-iose Europos valstybėse, įsteigta 1981 m. 

ELSA Lietuva – tarptautinio ELSA tinklo nacionalinė grupė, turinti tris filialus: ELSA Vilnius, ELSA Mykolo Romerio Universitetas (ELSA MRU) bei ELSA Vytauto Didžiojo universitetas (ELSA VDU).

ELSA Lietuva vizija:

Teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas.

ELSA Lietuva siekia:

 • skatinti ir plėtoti Lietuvos teisės studentų ir jaunųjų teisininkų tarptautinį bendradarbiavimą, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę;
 • kurti platų organizuojamų renginių spektrą, suteikiantį studentams teisininkams ir jauniesiems teisininkams teisinių žinių, profesinių įgūdžių bei skatinantį visuomenės teisinį švietimą;
 • teisinės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos.

ELSA Lietuva veiklos kryptys:

 • Akademinė veikla (AA) – tai viena fundamentaliausių ELSA veiklos krypčių. Akademinę veiklą galima laikyti teisinės informacijos sklaida ir ženkliu įnašu į teisinio švietimo sritį. Tai galimybė teisės studentams ne tik pritaikyti įgytas žinias praktikoje, bet ir organizuoti akademinius konkursus, dėstyti paskaitas moksleiviams ir kita.
 • Žymiausi ELSA Lietuva akademinės veiklos konkursai:
 • Moksleivių teisinio švietimo programa (MTŠP) – skirta supažindinti Lietuvos moksleivius su teise, teisės mokslu bei ugdyti ir skatinti kiekvieno pilietiškumą, priminti apie žmogaus teises ir laisves. Ši programa susideda iš teisės studentų dėstomo paskaitų ciklo, žinių patikrinimo testo bei teisminės inscenizacijos, kurios metu teismo salėn stoja geriausiai programoje pasirodę moksleiviai.
 • Geriausia Advokato Kalba (GAK) – tai retorikos ir teisinės oratorystės konkursas, skirtas teisės studentams. Tai galimybė ugdyti išskirtinius gebėjimus retorikos, loginio mąstymo, teisinės argumentacijos srityse ir juos pademonstruoti vertinant kompetentingai  komisijai, sudarytai  iš oratorystės, teisės bei retorikos specialistų.
 • STart – tai daugiausiai pasiruošimo ir pastangų reikalaujantis teisminės inscenizacijos konkursas, vykstantis beveik du mėnesius. Teisės studentai, dirbdami komandomis, šio konkurso metu turi galimybę tapti savo šalies atstovais, dalintis ieškiniais bei atsiliepimais ir konkurso dieną teisminės inscenizacijos metu yra vertinami Lietuvoje gerbiamų teisės specialistų.
 • Seminarai ir konferencijos (S&C) – tai viena iš pagrindinių ELSA veiklos krypčių, suteikiančių teisės studentams galimybę pasisemti teorinių žinių bei diskutuoti įvairiais teisiniais ir visai visuomenei opiais klausimais. Seminarų ir konferencijų veiklos kryptį sudaro seminarai, konferencijos, kultūriniai mainai, žiemos ir vasaros teisės mokyklos.
 • Studentų stažuotojų mainų programa (STEP) – labiausiai tarptautinę organizacijos dimensiją atspindinti ELSA veikla, kurios metu organizuojamos teisės studentų stažuotės užsienyje ir Lietuvoje. Ši programa suteikia galimybę visiems ELSA nariams susipažinti su įvairių šalių teisės sistemomis ir skatina informacijos ir patirties sklaidą Europoje. 

VU ateitininkų korporacija

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ateitininkų korporacija Iustitia (sutrumpintai korp!Iustitia) yra organizacija, vienijanti Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijuojančius studentus, absolventus bei dėstytojus. Korporacija remiasi tarpukario Lietuvoje veikusios studentų ateitininkų korporacijos „Justitia“ tradicijomis (Vytauto Didžiojo universitete įsteigta 1930 m. lapkričio 10 d., įregistruota 1931 m. kovo 12 d.). korp!Iustitia Vilniaus Universitete veikė 1992 -1993 m., atkurta 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete. korp!Iustitia yra Ateitininkų Federacijos struktūrinis padalinys. 2015 m. rugsėjo 10 d. Ateitininkų Federacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu ir tapo oficialiu universiteto partneriu, siekiant ugdyti intelektualias, visuomeniškas ir atsakingas asmenybes, stiprinti bendruomeniškumą, pilietiškumą ir dorovines savybes. korp!Iustitia šūkis: „Estote prudentes sicut serpentes“ (lot., „Būkite gudrūs kaip žalčiai“, Mt 10, 16).

korp!Iustitia pagrindiniai tikslai:

 • jungti teisės mokslus studijuojančius Vilniaus universiteto studentus bei absolventus, besivadovaujančius ateitininkiškomis vertybėmis, į glaudžią, vieningą organizaciją;
 • siekti Lietuvoje kurti teisingumu ir krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią Lietuvos teisinę sistemą;
 • ugdyti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius narius reminatis ateitininkų ideologiją, ugdant jų tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą;
 • padėti korp!Iustitia nariams visapusiškai ruoštis būsimai kūrybingai profesinei veiklai.

korp!Iustitia pagrindinės veiklos kryptys:

 • Akademinė veikla – seminarų, konferencijų, stovyklų ir kitokių susirinkimų bei renginių organizavimas Vilniaus universitete ir už jo ribų. korp!Iustitia organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete vykusius „Teisingumo kursus“, „Konstitucijos skaitymus“ Vilniaus viešajame transporte Konstitucijos dienos proga, organizavo konferencijas Kovo 11-ajai paminėti, LR Seimui siūlė teisės projektus dėl negimusios gyvybės apsaugos.
 • Narių ir Vilniaus universiteto studentų veiklos rėmimas, organizavimas, plėtojimas. Kasmet per Konstitucijos dieną korp!Iustitia apdovanoja Teisės fakulteto studentą, labiausiai atitinkantį korporacijos principus, ypač visuomeniškumo principą, ambasadoriaus V. Dambravos stipendija.
 • Pasiūlymų dėl įstatymų ir kitų teisės aktų teikimas valstybės valdžios ir valdymo institucijoms. Iniciatyvą parodžiusiems korporacijos nariams, padedant korp!Iustitia, suteikiama galimybė ir iššūkis prisidėti prie teisės aktų leidybos procesų Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijose.

Teisininkų dienos „Tedi“ (vyksta pavasarį) http://tedi.lt/

Konstitucijos dienos „KoDi“ (Spalio mėnesį, Spalio 25 d.  organizuojamos konstitucijos referendumą švęsti)

Teisės fakulteto gimtadienis yra Spalio 11 dieną

Naujausi renginiai: http://www.tf.vu.lt/

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

VU SA:

 • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
 • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
 • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
 • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti universitete, niekada nepasimirštų;
 • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Kiekviename padalinyje dirba koordinatorių komanda, su VU SA Teisės fakultete koordinatorių komanda gali susipažinti čia.

Kuratorių programa – VU SA įgyvendinamas projektas, kurio dalyviai – vyresnių kursų savanoriai studentai – padeda pirmakursiams sklandžiai įsilieti į universiteto gyvenimą.

Specialius mokymus išklausę kuratoriai supažindina universiteto naujokus su studijų tvarka ir VU tradicijomis, padeda spręsti akademinius bei socialinius klausimus, teikia visą informaciją, kurios gali prireikti įstojus. 2000 metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje gimusi idėja vėliau išplito ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dar prieš mokslo metų pradžią naujieji studentai yra kviečiami dalyvauti pirmakursių stovyklose, organizuojamose kiekvieno VU SA padalinio kuratorių. Vėliau vyksta neformalūs susitikimai, kurių metu pirmakursiai susipažįsta su kurso draugais bei dėstytojais, gauna žinių apie studijų procesą, fakulteto (centro/instituto) struktūrą, finansinę paramą ir popaskaitinės veiklos galimybes.

Savo padalinio kuratorių kontaktus gali rasti čia.